ใหญ่

ภาษาอังกฤษ


adj big
ความหมายเหมือนกับ: โต , ใหญ่โต
คำที่เกี่ยวข้อง: large , great
คำตรงข้าม: เล็ก
v be big
คำอธิบาย: มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
คำที่เกี่ยวข้อง: be large , be grand , be huge , be great , be enormous , be immense , be massive , be vast
คำตรงข้าม: เล็ก , กระจิริด , จิ๋ว
ตัวอย่างประโยค: บ้านใหม่ของเขาใหญ่มาก ใช้งบในการสร้างเกือบสิบล้าน
adj big
คำอธิบาย: ที่เป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: หลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: major , important , main , significant
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรทบทวนและเร่งแก้ปัญหา
adj big
คำอธิบาย: ที่มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
ความหมายเหมือนกับ: เป้ง , เขื่อง , โต
คำที่เกี่ยวข้อง: large , great , enormous , giant
คำตรงข้าม: เล็ก , กระจิริด , จิ๋ว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คำที่มี "ใหญ่" ในคำ


ใหญ่โต adj enormous
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่ มหึมา , มโหฬาร

ใหญ่หลวง v be great
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งใหญ่

ใหญ่โตมโหฬาร adj grand
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่มาก , เบ้อเริ่ม , จัมโบ้
คำตรงข้าม: เล็ก , น้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร

ใหญ่หลวง adv hugely
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มหาศาล
ตัวอย่างประโยค: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

ใหญ่หลวง v be huge
ความหมายเหมือนกับ: หนักหนา , ยาก
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาของเราใหญ่หลวงนัก

ใหญ่ มหึมา adj enormous
ความหมายเหมือนกับ: มโหฬาร

ใหญ่ยิ่ง adj powerful
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งใหญ่

ใหญ่เบ้อเริ่ม adj huge
ความหมายเหมือนกับ: เบ้อเร่อ , เบ้อเริ่ม , ใหญ่โต

ใหญ่เบ้อเริ่ม adj large
ความหมายเหมือนกับ: เบ้อเร่อ , เบ้อเริ่มเทิ่ม , ใหญ่โต

ใหญ่เบ้อเริ่ม adj large
ความหมายเหมือนกับ: เบ้อเร่อ , เบ้อเริ่ม , เบ้อเริ่มเทิ่ม , ใหญ่โต

ใหญ่ผิดรูป v be abnormally big
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่ผิดปกติ

ใหญ่ผิดปกติ v be abnormally big
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่ผิดรูป

ใหญ่โตเกะกะ adv bulky
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โตไม่สมรูป

ใหญ่โตไม่สมรูป adv bulky
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โตเกะกะ

ใหญ่มาก adj grand
ความหมายเหมือนกับ: เบ้อเริ่ม , จัมโบ้
คำตรงข้าม: เล็ก , น้อย

รายใหญ่ adj major
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ

วัยผู้ใหญ่ n adult age
คำอธิบาย: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา
หน่วยนับ: วัย
คำตรงข้าม: วัยเด็ก , วัยเยาว์
ตัวอย่างประโยค: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น

เรื่องใหญ่ n important event
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสำคัญ
คำตรงข้าม: เรื่องเล็ก
ตัวอย่างประโยค: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน

ขนาดใหญ่พิเศษ n extra large

วงเล็บใหญ่ n square brackets
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ]
ความหมายเหมือนกับ: วงเล็บเหลี่ยม

นายช่างใหญ่ n chief engineer
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ

ไม้ใหญ่ n tree
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ต้น , ไม้ยืนต้น
คำตรงข้าม: ไม้เล็ก

ส่วนใหญ่ n majority
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนมาก , จำนวนมาก
คำตรงข้าม: ส่วนน้อย

ขนาดใหญ่ adj large-sized
คำอธิบาย: มัลักษณะโต (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น)
คำตรงข้าม: ขนาดเล็ก
ตัวอย่างประโยค: ในการไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลควรดึงสหรัฐอเมริกาให้กลับเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่

ข้อมูลขนาดใหญ่ n a large amount of information
คำอธิบาย: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก

ความยิ่งใหญ่ n mightiness
คำอธิบาย: สภาพที่มีอำนาจมาก, ใหญ่มาก, มโหฬาร
ความหมายเหมือนกับ: ความใหญ่โต , ความโหฬาร
ตัวอย่างประโยค: ส.ส. บางคนอาศัยความสิ้นหวังของผู้คนเป็นบันไดทอดสู่ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองของตน

ธุรกิจขนาดใหญ่ n big business
ตัวอย่างประโยค: การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวมีผลทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่กู้เงินจากต่างประเทศต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำนักงานใหญ่ n head office
คำอธิบาย: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด
ตัวอย่างประโยค: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

เป็นผู้ใหญ่ adj mature
คำอธิบาย: ที่โตขึ้นอยู่ในวัยที่มีอายุมาก, ที่มีลักษณะนิสัยและอารมณ์เป็นแบบผู้ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนของประเทศเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

โดยส่วนใหญ่ adv mainly
ความหมายเหมือนกับ: โดยส่วนมาก
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก

เป็นใหญ่เป็นโต v be the boss
คำอธิบาย: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ, มีฐานะที่ดีในหน้าที่การงาน
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกรับราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

เติบใหญ่ v grow up
ความหมายเหมือนกับ: โตขึ้น , เติบโต , เจริญ , เจริญเติบโต
ตัวอย่างประโยค: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่

มักใหญ่ v be ambitious
ความหมายเหมือนกับ: ใฝ่สูง , มักใหญ่ใฝ่สูง , ทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค: ท่านนายอำเภอกินอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป

มักใหญ่ adj ambitious
คำอธิบาย: อยากเป็นใหญ่เป็นโต
ความหมายเหมือนกับ: ใฝ่สูง , มักใหญ่ใฝ่สูง , ทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค: คนมักใหญ่อย่างเขาเหมาะที่จะเล่นการเมือง

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ n senior government official
คำอธิบาย: ข้าราชการที่มีตำแหน่งในระดับสูง
หน่วยนับ: ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: ข้าราชการชั้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ผบ.เหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองพร้อมใจกันร่วมอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี

มักใหญ่ใฝ่สูง adj ambitious
คำอธิบาย: ที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
ความหมายเหมือนกับ: ทะเยอทะยาย , ใฝ่สูง
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงมาตั้งแต่เล็กแล้ว

มักใหญ่ใฝ่สูง v be over ambitious
คำอธิบาย: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
ความหมายเหมือนกับ: ทะเยอทะยาย , ใฝ่สูง
ตัวอย่างประโยค: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต

ยิ่งใหญ่ adj great
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร

ยิ่งใหญ่ v be great
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้

ข่าวใหญ่ n big news
คำอธิบาย: ข่าวที่เป็นเรื่องราวสำคัญหรือเป็นที่สนใจของผู้คนมากกว่าข่าวอื่นๆ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวใหญ่วันนี้คงเป็นเรื่องของคณะรัฐบาลอีกเช่นเคย

ข้าหลวงใหญ่ n governor-general
คำอธิบาย: ตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจเหนือข้าหลวง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: บรรดาข้าหลวงใหญ่มักมีทรัพย์สินร่ำรวยกันทั้งนั้น

ข้อใหญ่ใจความ n important matter
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญหรือแก่นของเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องสำคัญ , ข้อสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ข้อใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสางเทวดา

ไข้หวัดใหญ่ n influenza
คำอธิบาย: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอเจ็บหน้าอก หนาวสั่นและอ่อนเพลีย
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด ทุกคนควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

ป่าใหญ่ n jungle
คำอธิบาย: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย

ผู้ยิ่งใหญ่ n great man
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจสามารถกระทำการต่างๆ ได้ตามประสงค์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มีอิทธิพล
ตัวอย่างประโยค: การเปลี่ยนแปลงสังคมเยอรมันอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่คือฮิตเลอร์

ผู้หลักผู้ใหญ่ n adult
คำอธิบาย: คนที่อายุมาก
หน่วยนับ: คน,ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ใหญ่
คำตรงข้าม: เด็ก , ผู้เยาว์
ตัวอย่างประโยค: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ก็ดีใจที่สนทนาพาทีกับท่านได้อย่างราบรื่น

ผู้ใหญ่ n elder
คำอธิบาย: คนที่มีอายุมาก, บุคคลที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์แล้ว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนชรา , ผู้สูงอายุ , คนแก่ , ผู้สูงวัย
คำตรงข้าม: เด็ก , ผู้เยาว์
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่เต็มตัว

ผู้ใหญ่ n leader
คำอธิบาย: คนที่เป็นหัวหน้าในการงาน, บุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา , ผู้มีอำนาจ , หัวหน้า , เจ้านาย
คำตรงข้าม: ผู้ใต้บังคับบัญชา , ลูกน้อง , ผู้น้อย
ตัวอย่างประโยค: การจะตัดสินใจสิ่งใดต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรม

แผ่นดินใหญ่ n mainland
คำอธิบาย: บริเวณที่เป็นเขตใหญ่ของประเทศหนึ่งๆ
หน่วยนับ: ผืน, แผ่น
ตัวอย่างประโยค: นับตั้งแต่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินใหญ่ จีนได้แสดงจุดยืนของตนมาตลอดว่าฮ่องกงทั้งหมดเป็นดินแดนของจีน

พักใหญ่ adv long
คำอธิบาย: ระยะเวลานาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้โดยสารรอรถเมล์อยู่พักใหญ่จึงได้ขึ้นรถ

พี่ใหญ่ n big brother
คำอธิบาย: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง

พี่ใหญ่ n big boss
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: พี่เบิ้ม
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาโลกวันนี้พิสูจน์แล้วว่า สหรัฐอเมริกาใหญ่ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ของโลกนี้อยู่คนเดียว

ปืนใหญ่ n cannon
คำอธิบาย: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ
หน่วยนับ: กระบอก,ลำ
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน

เป็นการใหญ่ adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมาก , อย่างเต็มที่
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่

เป็นส่วนใหญ่ adv mostly
คำอธิบาย: จำนวนข้างมาก
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนมาก , ส่วนใหญ่
คำตรงข้าม: เป็นส่วนน้อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ฟังรายการวิทยุคลื่นนี้ยังอยู่ในวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่

เป็นใหญ่ v be eminent
คำอธิบาย: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวคนจีนมักจะยกให้พ่อเป็นใหญ่ในครอบครัว

โรคไข้หวัดใหญ่ n flu
คำอธิบาย: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยมีไข้สูงมาก มีอาการหนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย
ความหมายเหมือนกับ: ไข้หวัดใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ทหารเกณฑ์หลายสิบคนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

ลำไส้ใหญ่ n large intestine
คำอธิบาย: ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อย ดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร
ตัวอย่างประโยค: ใยอาหารจากพืชสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ได้

อำนาจบาตรใหญ่ n might
คำอธิบาย: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่
ตัวอย่างประโยค: เธอมีสิทธิ์อะไรมาวางอำนาจบาตรใหญ่อย่างนี้

อาจารย์ใหญ่ n headmaster
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ครูใหญ่

เอาใหญ่ v be arrogant
ความหมายเหมือนกับ: กำเริบ , กำเริบเสิบสาน

หนังใหญ่ n grand shadow play
คำอธิบาย: การมหรสพอย่างหนึ่งของไทย ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพคล้ายหนังตะลุง แต่มีขนาดใหญ่กว่า และเชิดหน้าจอ ใช้ปี่พาทย์บรรเลง
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: หนังวัว หนังควายที่นำมาแกะสลักเป็นภาพฉลุเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ใช้เล่นหนังตะลุง หนังใหญ่

หน้าใหญ่ v flaunt
คำอธิบาย: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ใจกว้าง , หน้าใหญ่ใจโต
ตัวอย่างประโยค: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้

หน้าใหญ่ใจโต adj generous
คำอธิบาย: ใจกว้างมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: ใจกว้าง , หน้าใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คนที่หน้าใหญ่ใจโตอย่างเขาทำอะไรก็ดูใหญ่ดูโตไปหมด

ถนนใหญ่ n boulevard
หน่วยนับ: เส้น, สาย
ตัวอย่างประโยค: อินน์ออกมาจากร้านตามทางเดินเพื่อข้ามถนนใหญ่

ถอนใจใหญ่ v have a deep sigh
คำอธิบาย: หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกกลุ้มใจ หรือโล่งใจ
ความหมายเหมือนกับ: ถอนหายใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาถอนใจใหญ่แล้วหยุดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเล่าต่อไป

ใจใหญ่ใจโต adj too generous
ความหมายเหมือนกับ: ใจกว้าง , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ , กรุณา , เมตตา
คำตรงข้าม: ใจแคบ , ใจดำ
ตัวอย่างประโยค: คนใจใหญ่ใจโตจะทำอะไรก็จะคิดถึงคนอื่นเสมอ

ทหารปืนใหญ่ n artilleryman
คำอธิบาย: ทหารที่ได้รับการฝึกให้ใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธ
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน รัฐบาลจึงได้เพิ่มเติมกำลังทหารม้าและทหารปืนใหญ่

นายทหารผู้ใหญ่ n senior commissioned officer
คำอธิบาย: นายทหารมียศระดับสูง
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกคุ้นหน้านายทหารผู้ใหญ่ท่านนี้มาก เหมือนเคยเจอกันที่สถานทูต

นายใหญ่ n chief
คำอธิบาย: เจ้านายใหญ่, ผู้จัดการใหญ่
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามจะประจบนายใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทน

บุญหนักศักดิ์ใหญ่ adj powerful
คำอธิบาย: ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเป็นพวกมีเงินหรือพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลูกหลานก็อาจจะฟังได้เพราะเกรงใจในสมบัติ

บาตรใหญ่ n high-handed action
คำอธิบาย: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: อำนาจบาตรใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม

บ้านใหญ่ n wife
คำอธิบาย: เมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: เมียหลวง
ตัวอย่างประโยค: ยังไงๆ ผมก็ต้องให้ความสำคัญกับบ้านใหญ่มากกว่าอยู่แล้ว

ยกใหญ่ adv so much
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เป็นการใหญ่ , ขนานใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกนายของเขาเล่นงานยกใหญ่

ชั้นผู้ใหญ่ adj high ranking
คำตรงข้าม: ชั้นผู้น้อย
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา

มวกใหญ่ n kind of medicinal tree
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Holarrhena antidysenterica Wall. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เปลือกใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: โมกใหญ่ , มูกหลวง

ซ้อมใหญ่ v dress rehearsal
คำอธิบาย: ซ้อมเต็มที่เหมือนของจริงก่อนแสดงจริง
คำตรงข้าม: ซ้อมย่อย
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องนี้จะซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้

ญาติผู้ใหญ่ n senior relatives
คำอธิบาย: พวกญาติตั้งแต่ชั้นพ่อแม่ขึ้นไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ญาติผู้ใหญ่ของเขา ดีกับฉันมาก

กงสุลใหญ่ n consul general
ตัวอย่างประโยค: คุณวิชัย วรรณสิน กงสุลใหญ่ซึ่งไปต้อนรับผมที่สนามบินได้พาเยี่ยมชมสำนักงานและพบปะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในสถานกงสุล

การเติบใหญ่ n growth
ความหมายเหมือนกับ: การขยายใหญ่
ตัวอย่างประโยค: การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยสะท้อนถึงการเติบใหญ่ของค่า นิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตตลอดจนมิติทางจิตใจสังคม

คนใหญ่คนโต n big shot
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนใหญ่โต
คำตรงข้าม: คนต่ำต้อย , คนชั้นต่ำ
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตเลยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเสียที

ครูใหญ่ n headmaster
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าคณะครู
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: อาจารย์ใหญ่
คำตรงข้าม: ครูน้อย
ตัวอย่างประโยค: การปกครองสถาบัน เช่น สถาบันการศึกษา ต้องมีครูอาจารย์ และนักเรียน มีครูใหญ่ ครูน้อย ตามลำดับ

ครู่ใหญ่ n a long moment
คำอธิบาย: ชั่วขณะหนึ่ง นานพอควร
ตัวอย่างประโยค: ครู่ใหญ่หล่อนก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามา

ความกว้างใหญ่ n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โต , ความใหญ่โตมโหฬาร
ตัวอย่างประโยค: ความกว้างใหญ่ของผืนป่าทำให้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย

ความมักใหญ่ใฝ่สูง n ambition
คำอธิบาย: ความอยากมีฐานะหรือยศศักดิ์สูงกว่าที่เป็นอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ความทะเยอทะยาน , ความใฝ่สูง

ธงมหาราชใหญ่ n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
คำอธิบาย: ธงสำหรับพระมหากษัตริย์
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ธงพระครุฑพ่าห์

ธงเยาวราชใหญ่ n crown prince´s flag
คำอธิบาย: ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช
หน่วยนับ: ผืน

ธงราชินีใหญ่ n kind of queen´s flag
คำอธิบาย: ธงสำหรับพระราชินี
หน่วยนับ: ผืน

โมกใหญ่ n Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae)
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Holarrhena antidysenterica Wall. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เปลือกใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: มวกใหญ่ , มูกหลวง

สูงใหญ่ adj gigantic
คำอธิบาย: มีลักษณะสูงและมีขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายมีความเจริญเติบโต เช่น แขนขายาว ร่างกายสูงใหญ่

หัวเรือใหญ่ n chief
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าสั่งการในการทำกิจการต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แม่งาน
ตัวอย่างประโยค: ผมเชิญเขามาเป็นหัวเรือใหญ่ของงานนี้โดยเฉพาะ

งานใหญ่ n important job
คำอธิบาย: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ

งานใหญ่ n important job
คำอธิบาย: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ

ป่าดงใหญ่ n (tropical) forest
ตัวอย่างประโยค: ในขณะนี้พื้นที่ป่าดงใหญ่ในประเทศไทยเหลือน้อยเต็มทีแล้ว

เสียงส่วนใหญ่ n majority vote
คำอธิบาย: ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: เสียงข้างมาก , เสียงส่วนมาก
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าบางคนไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม แต่ก็คงฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไรมากกว่า

อย่างใหญ่หลวง adv largely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมากมายมหาศาล
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

กว้างใหญ่ v be roomy
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง , กว้างขวาง
คำตรงข้าม: คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถสำรวจได้เท่านี้เอง เพราะพื้นที่มันกว้างใหญ่มาก ไม่สามารถสำรวจได้หมด

กว้างใหญ่ adj vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง , กว้างขวาง
คำตรงข้าม: คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปลาบึกอาศัยอยู่

เส้นใหญ่ n large strip
คำตรงข้าม: เส้นเล็ก
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่มาก

งานใหญ่ n important job
คำอธิบาย: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ

ป่าดงใหญ่ n (tropical) forest
ตัวอย่างประโยค: ในขณะนี้พื้นที่ป่าดงใหญ่ในประเทศไทยเหลือน้อยเต็มทีแล้ว

เสียงส่วนใหญ่ n majority vote
คำอธิบาย: ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: เสียงข้างมาก , เสียงส่วนมาก
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าบางคนไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม แต่ก็คงฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไรมากกว่า

อย่างใหญ่หลวง adv largely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมากมายมหาศาล
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

อักษรตัวใหญ่ n capital letter

ขนานใหญ่ adv heavily
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค: หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่

ส่วนใหญ่ pron most
คำอธิบาย: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนมาก , โดยมาก
คำตรงข้าม: ส่วนน้อย
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐประกาศเพียงแค่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บนเรือรบและเรือดำน้ำ

มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ idm มีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นยินดี
คำตรงข้าม: มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่

ผู้ใหญ่บ้าน n village headman

สารวัตรใหญ่ n chief of the police station

ตัวบทใหญ่ n leading role

หัวข้อใหญ่ n topic

ความใหญ่โต n mightiness
ความหมายเหมือนกับ: ความโหฬาร

นักเลงใหญ่ n ruffian

ความเป็นผู้ใหญ่ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความงอกงาม

ฤาษีใหญ่ n great hermit

สมบัติใหญ่ n great wealth

อำนาจใหญ่ n great power

ปีงูใหญ่ n year of the Dragon

ถนนสายใหญ่ n mainroad
ความหมายเหมือนกับ: ถนนสายเอก
คำตรงข้าม: ทางสายรอง , ทางโท

กว้างใหญ่ไพศาล v be vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้างใหญ่ , มโหฬาร , มหึมา

กว้างใหญ่ไพศาล adj vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้างใหญ่ , มโหฬาร , มหึมา

กุ้งหนามใหญ่ n lobster
ความหมายเหมือนกับ: หัวโขน

ชาวไทยใหญ่ n a ethnic tribe in northern Thailand

ปีงูใหญ่ n year of the big snake

ทำใหญ่ v act big
ความหมายเหมือนกับ: วางกล้าม , วางข้อ , วางท่า

เสือตัวใหญ่ n king of the forest
ความหมายเหมือนกับ: สิงโต

ใจใหญ่ adj too broad-minded
ความหมายเหมือนกับ: หน้าใหญ่
คำตรงข้าม: ใจแคบ

ใจใหญ่ v be too broad-minded
ความหมายเหมือนกับ: หน้าใหญ่
คำตรงข้าม: ใจแคบ

งูใหญ่ n Naga
ความหมายเหมือนกับ: นาคา , พญานาค
คำตรงข้าม: งูเล็ก

นางผู้เป็นใหญ่ n queen
ความหมายเหมือนกับ: นางพญา

หลักใหญ่ n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หัวข้อ

ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง n the great one
ความหมายเหมือนกับ: ปรเมนทร์

ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง n the great one
ความหมายเหมือนกับ: ปรมินทร์

ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง n Siva
ความหมายเหมือนกับ: พระอิศวร

ผู้เป็นใหญ่ n leader
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , ผู้มีอำนาจ , ผู้นำ , ผู้อยู่เหนือ , นาย , เจ้านาย , หัวหน้า

ผึ้งดำตัวใหญ่ n large black bee
ความหมายเหมือนกับ: แมลงผึ้ง

ทะเลใหญ่ n ocean
ความหมายเหมือนกับ: ห้วงน้ำใหญ่ , มหาสมุทร , มหรรณพ

ห้วงน้ำใหญ่ n ocean
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลใหญ่ , มหาสมุทร , มหรรณพ

ทะเลใหญ่ n ocean
ความหมายเหมือนกับ: มหาสมุทร , ห้วงน้ำใหญ่

ห้วงน้ำใหญ่ n ocean
ความหมายเหมือนกับ: มหาสมุทร , ทะเลใหญ่

ต้นกระโรกใหญ่ n Capparis micracantha
ความหมายเหมือนกับ: แส้ม้าทลาย

กระดังงาใหญ่ n ilang ilang
ความหมายเหมือนกับ: สะบันงา

ไม่ใหญ่โต adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ น้อยๆ

เมืองใหญ่ n city
ความหมายเหมือนกับ: นคร , เมืองหลวง
คำตรงข้าม: ชนบท , บ้านนอก

การขยายใหญ่ n growth

คนใหญ่โต n big shot
คำตรงข้าม: คนต่ำต้อย , คนชั้นต่ำ

ความใหญ่โต n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โตมโหฬาร

ความใหญ่โตมโหฬาร n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โต

ผู้เป็นใหญ่ n title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign
ความหมายเหมือนกับ: พระเจ้าแผ่นดิน

ผู้เป็นใหญ่ n Indra
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า

ผู้เป็นใหญ่ n Indra
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า

ถังน้ำขนาดใหญ่ n tank
ความหมายเหมือนกับ: ที่บรรจุน้ำ , ที่ใส่น้ำ , ที่เก็บน้ำ

ไทยใหญ่ n Shans

ผู้เป็นใหญ่ n chief
ความหมายเหมือนกับ: นาย , หัวหน้า

เป็นหลักใหญ่ v be mainly

ความใหญ่โต n wideness
ความหมายเหมือนกับ: ความกว้าง
คำตรงข้าม: ความคับแคบ , ความแคบ

เป็นหลักใหญ่ v be mainly

ภาคใหญ่ n macro
คำตรงข้าม: จุลภาคค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top