ใส่บาตร

ภาษาอังกฤษ


v offer food to monk
ความหมายเหมือนกับ: ตักบาตร
v put food offerings in a Buddhist monk´s alms bowl
คำอธิบาย: เอาของใส่บาตรพระ
ความหมายเหมือนกับ: ตักบาตร
คำตรงข้าม: รับบาตร
ตัวอย่างประโยค: แม้เธอจะไม่ค่อยได้ไปวัด แต่ก็ใส่บาตรทุกเช้า