ในขณะนั้น

ภาษาอังกฤษ


adv at that time
ความหมายเหมือนกับ: ในตอนนั้น , ในเวลานั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: then
ตัวอย่างประโยค: การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะ ในขณะนั้นหนี้สูญของธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 7% ของสินเชื่อทั้งหมด