ใช้ชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v live
คำอธิบาย: ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในแต่ละวัน
ความหมายเหมือนกับ: ดำรงชีวิต , ดำเนินชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: spend one´s life , make a living
ตัวอย่างประโยค: เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเกือบ 20 ปี จึงกลับมา