ใจชั่ว

ภาษาอังกฤษ


v have wicked intentions
ความหมายเหมือนกับ: จิตใจต่ำทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: harbour evil intentions , be wicked
adj wicked
ความหมายเหมือนกับ: จิตใจต่ำทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: evil , immoral , ungodly , bad , depraved
adj evil
ความหมายเหมือนกับ: ใจร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: evilminded , vicious , bad , meanspirited , wicked
คำตรงข้าม: ใจดี