ใจกล้า

ภาษาอังกฤษ


v be brave
คำอธิบาย: ไม่หวาดกลัว, ไม่ขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , องอาจ , กล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: dare , be bold , be courageous , be fearless , be plucky
คำตรงข้าม: ใจเสาะ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนใจกล้ามากที่เข้าไปหาสามีตามลำพังถึงในคุก
adj fearless
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , องอาจ , กล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: bold , brave , daring , plucky , courageous , valiant
คำตรงข้าม: ใจเสาะ
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน