ใคร่ครวญ

ภาษาอังกฤษ


v introspect
ความหมายเหมือนกับ: ตริตรอง , พิจารณา , คิดทบทวน , ไตร่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ponder , reflect , cogitate , deliberate , ruminate
ตัวอย่างประโยค: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ