ใคร่ครวญ

ภาษาอังกฤษ


v introspect
ความหมายเหมือนกับ: ตริตรอง , พิจารณา , คิดทบทวน , ไตร่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ponder , reflect , cogitate , deliberate , ruminate
ตัวอย่างประโยค: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

คำที่มี "ใคร่ครวญ" ในคำ


การใคร่ครวญ n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การวิเคราะห์ , การคิด , การไตร่ตรอง , การใช้เหตุผล , การพิจารณา

การใคร่ครวญ n consideration
ความหมายเหมือนกับ: การคิดคำนึง

การใคร่ครวญ n thinking
ความหมายเหมือนกับ: การคิดคำนึง , ห้วงคำนึงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top