ใครๆ

ภาษาอังกฤษ


pron anyone
คำอธิบาย: คนอื่นทั่วไป
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ทุกคน , ใครก็ตาม , ใครต่อใคร
คำที่เกี่ยวข้อง: anybody , everyone , everybody
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top