ใกล้เคียง

ภาษาอังกฤษ


v be similar to
ความหมายเหมือนกับ: ละม้าย , คล้าย , คล้ายคลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: look like , resemble , be alike
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวมีหน้าตาใกล้เคียงกับคุณพ่อมาก
adj nearby
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้ชิด , ใกล้ , ประชิด , ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: close , adjoining , adjacent , neighboring
คำตรงข้าม: ไกล
ตัวอย่างประโยค: วัดเป็นสถานที่รวมของคนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top