โอฬาร

ภาษาอังกฤษ


adj gigantic
คำอธิบาย: ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: อุฬาร , เอาฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: colossal , enormous , immense , gargantuan
adj grand
ความหมายเหมือนกับ: อุฬาร , เอาฬาร , โอ่โถง , ภูมิฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: magnificent , imposing , stately , majestic , august , splendid
ตัวอย่างประโยค: มัคคุเทศก์นำชมเทวสถานอันโอฬาร และน่าตื่นตาในอินเดีย