โพธิ์

ภาษาอังกฤษ


n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: ต้นโพ , ต้นโพธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: bothi tree , pipal tree

คำที่มี "โพธิ์" ในคำ


ร่มโพธิ์ร่มไทร n protector
คำอธิบาย: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ร่มเกล้า , ร่มเกศ

ต้นโพธิ์ n bo tree
ความหมายเหมือนกับ: โพธิ์ , ต้นโพค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top