โน้ตเพลง

ภาษาอังกฤษ


n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: โน้ต , ตัวโน้ต
ตัวอย่างประโยค: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top