โน้ต

ภาษาอังกฤษ


n note
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง , ทำนองเพลง
คำที่เกี่ยวข้อง: musical notation , music score
n note
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตดนตรี
n note
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง
n note
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง
n note
ความหมายเหมือนกับ: ตัวโน้ต

คำที่มี "โน้ต" ในคำ


โน้ตดนตรี n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: โน้ต , โน้ตเพลง , ทำนองเพลง
ตัวอย่างประโยค: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล

โน้ตเพลง n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: โน้ต , ตัวโน้ต
ตัวอย่างประโยค: ู้ครูสอนอ่านโน้ตเพลงเบื้องต้นให้นักเรียนดนตรี

ตัวโน้ต n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง , โน้ต
ตัวอย่างประโยค: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก

ตัวโน้ต n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง , โน้ต
ตัวอย่างประโยค: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็กค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top