โทรม

ภาษาอังกฤษ


v look shabby
คำอธิบาย: เสื่อมสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: เสื่อมโทรม , ทรุดโทรม , ชำรุดทรุดโทรม
คำที่เกี่ยวข้อง: be frumpy , be dowdy , be poor
ตัวอย่างประโยค: เสื้อย้อมครามเก่าขาดยิ่งทำให้แม่ดูโทรม
v rape
ความหมายเหมือนกับ: ข่มขืน
คำที่เกี่ยวข้อง: sexually assault , ravish , violate , abuse
ตัวอย่างประโยค: เธอถูกโทรมโดยทหารที่บุกรุกเข้ามา
adj dilapidated
คำอธิบาย: เสื่อมสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ชำรุดทรุดโทรม , เสื่อมโทรม
คำที่เกี่ยวข้อง: shabby , broken , worn-out , rickety , ruined , tumbledown , damaged , destroyed , ramshackle
ตัวอย่างประโยค: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง
adj dilapidated
คำอธิบาย: เสื่อมสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ชำรุดทรุดโทรม , เสื่อมโทรม
คำที่เกี่ยวข้อง: shabby , broken , worn-out , rickety , ruined , tumbledown , damaged , destroyed , ramshackle
ตัวอย่างประโยค: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง
adj dilapidated
คำอธิบาย: เสื่อมสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ชำรุดทรุดโทรม , เสื่อมโทรม
คำที่เกี่ยวข้อง: shabby , broken , worn-out , rickety , ruined , tumbledown , damaged , destroyed , ramshackle
ตัวอย่างประโยค: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง