โต้แย้ง

ภาษาอังกฤษ


v argue
คำอธิบาย: แสดงความเห็นขัดแย้งกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: counter , oppose , contradict , dispute
คำตรงข้าม: เห็นด้วย , คล้อยตาม
ตัวอย่างประโยค: สถาปนิกโต้แย้งวิศวกรอย่างเอาจริงเอาจัง

คำที่มี "โต้แย้ง" ในคำ


ข้อโต้แย้ง n argument
คำอธิบาย: เนื้อหาสาระของการโต้แย้ง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพิพาท , ข้อโต้เถียง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านมีข้อโต้แย้งที่จะขอคัดค้านฝ่ายเสนอ

การโต้แย้ง n controversy
ความหมายเหมือนกับ: การถกเถียง , การเถียงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top