โดยทั่วๆ ไป

ภาษาอังกฤษ


adv generally
ความหมายเหมือนกับ: ปกติ , ธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: ordinarily , normally , commonly , in general
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วๆ ไปมนุษย์มักจะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอ