โดยความเป็นจริง

ภาษาอังกฤษ


conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: ตามที่เป็นจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: really , truly , as a matter of fact , in reality


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top