โครงการวิจัย

ภาษาอังกฤษ


n research project
คำอธิบาย: แผนหรือเค้าโครงตามที่กะหรือกำหนดไว้สำหรับการทำวิจัย
หน่วยนับ: โครงการ
ความหมายเหมือนกับ: แผนการวิจัย
คำที่เกี่ยวข้อง: research plan
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการวิจัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่