โกดัง

ภาษาอังกฤษ


n godown
คำอธิบาย: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: กุดัง , โรงเก็บของ , คลังพัสดุ , คลังสินค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: storehouse , warehouse
ตัวอย่างประโยค: โรงงานที่ดียังต้องการแหล่งป้อนวัตถุดิบ ต้องการโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป