แสดงตัว

ภาษาอังกฤษ


v appear
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏตัว , ปรากฏกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: show oneself , emerge , turn up , be visible
v disclose
ความหมายเหมือนกับ: บอกกล่าว , แสดงตน , เผย
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , divulge , expose , open up , unmask
คำตรงข้าม: ปกปิด , หลบๆ ซ่อนๆ , ลับ , ซ่อนเร้น , เก็บตัว , ซ่อน , ปิดบัง
v appear
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: show up
คำตรงข้าม: ปิดบังตน
v appear
ความหมายเหมือนกับ: เผยตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: emerge , turn up , show