แสดงความคิดเห็น

ภาษาอังกฤษ


v voice/give one´s opinion
ความหมายเหมือนกับ: ให้ความคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: show/express one´s opinion
ตัวอย่างประโยค: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทัพ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์

คำที่มี "แสดงความคิดเห็น" ในคำ


การแสดงความคิดเห็น n opinion
ความหมายเหมือนกับ: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , การเสนอความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top