แว่นแคว้น

ภาษาอังกฤษ


n region
คำอธิบาย: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
หน่วยนับ: แคว้น
ความหมายเหมือนกับ: แคว้น , แผ่นดิน , อาณาจักร
คำที่เกี่ยวข้อง: territory , domain , state , land , kingdom , realm
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้