แลกเปลี่ยน

ภาษาอังกฤษ


v exchange
ความหมายเหมือนกับ: แลก , เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: interchange , change
v trade
คำอธิบาย: เอาของต่อของแลกกัน
ความหมายเหมือนกับ: ค้าขาย , ซื้อขาย
คำที่เกี่ยวข้อง: buy and sell , do business , deal , transact , barter , exchange
ตัวอย่างประโยค: คนจีนในสมัยก่อนเป็นพวกพ่อค้าที่นำสินค้าจากเมืองไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าทางเกษตรกับสินค้าป่าจากชาวบ้านในถิ่นต่างๆ
v exchange
ความหมายเหมือนกับ: แลก , เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: barter , swap , switch , interchange
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

คำที่มี "แลกเปลี่ยน" ในคำ


ซื้อขายแลกเปลี่ยน v trade
ความหมายเหมือนกับ: ซื้อขาย , ค้าขาย
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแห่งนี้จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้องถ่ายรูปต่างๆ ทั้งใหม่และมือสอง

อัตราแลกเปลี่ยน n exchange rate
ตัวอย่างประโยค: นักลงทุนต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยอยู่ในระดับที่แข็งเกินไป

ข้อแลกเปลี่ยน n exchange
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเกาหลีกำลังเริ่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น n opinion
ความหมายเหมือนกับ: การเสนอความคิดเห็น

การแลกเปลี่ยน n trade
ความหมายเหมือนกับ: การค้าขาย , การค้า , การซื้อขาย

การแลกเปลี่ยน n commerce
ความหมายเหมือนกับ: การค้า , การค้าขาย , การซื้อขาย , การขาย

การแลกเปลี่ยน n shuffle
ความหมายเหมือนกับ: การแทน , การเปลี่ยน

สิ่งแลกเปลี่ยน n exchangeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top