แรกเริ่ม

ภาษาอังกฤษ


adj first
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , แต่เดิม , แรก , เดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: earliest
คำตรงข้าม: สุดท้าย , ท้าย , ทีหลัง
adj beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: first , initial , primary , incipient , original
คำตรงข้าม: ตอนท้าย , สุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน

คำที่มี "แรกเริ่ม" ในคำ


แรกเริ่มเดิมที adv originally
ตัวอย่างประโยค: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น

จุดแรกเริ่ม n beginning
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดตั้งต้น

ขั้นแรกเริ่ม n first step
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นต้น , ขั้นที่หนึ่ง
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย

แต่แรกเริ่ม adv from the beginning
คำตรงข้าม: จนปลาย , จนจบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top