แย้ง

ภาษาอังกฤษ


v contradict
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , ท้วง , ท้วงติง , ค้าน , เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: argue
คำตรงข้าม: ยอมตาม , ยินยอม
v oppose
ความหมายเหมือนกับ: ท้วง , คัดค้าน , ค้าน , ติง , ท้วงติง
คำที่เกี่ยวข้อง: protest , dissent , disagree , object , contradict , reject
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
v contradict
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน , ขัดแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: contrast , be incompatible , be contradictory , be contrary
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว