แยกแยะ

ภาษาอังกฤษ


v distinguish
ความหมายเหมือนกับ: จำแนก , แบ่ง , แบ่งแยก , แยกประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: differentiate
คำตรงข้าม: รวม , รวบรวม
v distinguish
คำอธิบาย: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก
คำที่เกี่ยวข้อง: differentiate , tell the difference , determine
ตัวอย่างประโยค: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้

คำที่มี "แยกแยะ" ในคำ


จำแนกแยกแยะ v sort out
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แยกแยะ , แบ่งแยก
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top