แยกประเภท

ภาษาอังกฤษ


v separate
ความหมายเหมือนกับ: จำแนกประเภท , แบ่งประเภท , แบ่งชนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: divide into , put apart
v classify
คำอธิบาย: คัดเป็นหมวดหมู่
คำที่เกี่ยวข้อง: categorize , sort out , arrange in classes
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา