แยก

ภาษาอังกฤษ


v divide
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: แบ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: separate , part , split , bisect
คำตรงข้าม: รวม
ตัวอย่างประโยค: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind)

คำที่มี "แยก" ในคำ


แยกจาก v separate from
คำอธิบาย: ไม่ได้อยู่รวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: จากกัน
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี

แยกตัว v seclude
คำอธิบาย: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
คำตรงข้าม: รวมตัว
ตัวอย่างประโยค: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง

แยกประเภท v separate
ความหมายเหมือนกับ: จำแนกประเภท , แบ่งประเภท , แบ่งชนิด

แยกแยะ v distinguish
ความหมายเหมือนกับ: จำแนก , แบ่ง , แบ่งแยก , แยกประเภท
คำตรงข้าม: รวม , รวบรวม

แยกส่วน v separate
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่งแยก , แบ่งย่อย , แยกย่อย

แยกย่อย v subdivide
คำอธิบาย: แบ่งเป็นส่วนเล็กๆ, แยกให้เป็นส่วนน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งย่อย , ซอย
คำตรงข้าม: รวม , รวบรวม
ตัวอย่างประโยค: วัฒนธรรมของแต่ละชาติสามารถแยกย่อยออกไปเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อีกชั้นหนึ่ง

แยกเรือน v have one´s own family
คำอธิบาย: แยกไปมีครอบครัวของตน
ความหมายเหมือนกับ: แยกบ้าน , แยกครัว
ตัวอย่างประโยค: ลูกฝรั่งจะจัดให้พ่อแม่อยู่ต่างหาก หรือแยกเรือนไป

แยกกัน v separate
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
คำตรงข้าม: รวมกัน
ตัวอย่างประโยค: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน

แยกแยะ v distinguish
คำอธิบาย: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก
ตัวอย่างประโยค: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้

แยกย้าย v move to different places
คำอธิบาย: แยกและย้ายไปคนละทาง
คำตรงข้าม: รวมกัน , รวมตัว
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเสร็จงาน ทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านของตน

แยกส่วน v separate
คำอธิบาย: แยกส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนประกอบย่อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนได้ลองสร้างโมเดลทดลองและทำขึ้น โดยแยกส่วนออกเป็นสามส่วน

แยกร่าง v (self) divide
คำอธิบาย: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ

แยกประเภท v classify
คำอธิบาย: คัดเป็นหมวดหมู่
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา

แยกชนิด v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยกประเภท , แบ่งประเภท , จำแนก , จัดประเภท , แบ่งพวก
คำตรงข้าม: รวมประเภท

แยกบ้าน v have one´s own family
ความหมายเหมือนกับ: แยกครัว

แยกครัว v have one´s own family
ความหมายเหมือนกับ: แยกบ้าน

แยกทาง v divorce
ความหมายเหมือนกับ: ร้าง , หย่าร้าง , แยกกัน , เลิกกัน

แยกทาง v divorce
ความหมายเหมือนกับ: หย่า , เลิกร้าง
คำตรงข้าม: แต่งงาน , สมรส

แยกออก v pull
ความหมายเหมือนกับ: อ้าออก , กางออก
คำตรงข้าม: หุบเข้า

แยกทาง v divorce
ความหมายเหมือนกับ: หย่าร้าง , เลิก

แยกออก v rupture
ความหมายเหมือนกับ: ขาด , ขาดสะบั้น

แยกออก v widen

แยกพวก v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพวกถือเหล่า , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , ถือเราถือเขา , แบ่งพรรคแบ่งพวก

แยกย้ายไป v disperse
ความหมายเหมือนกับ: แยกย้าย

แยกออก v distribute
ความหมายเหมือนกับ: จ่าย , แบ่งออก , ปันออก , ให้ , มอบ

แปลกแยก v be different
คำอธิบาย: รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง, รู้สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: วิธีที่คุณหมอใช้ในการรักษามะเร็งดูแปลกแยกไปจากวิธีรักษามะเร็งในทางการแพทย์ทั่วไป

สี่แยก n square
ความหมายเหมือนกับ: ทางแยก

การแตกแยก n disharmony
คำอธิบาย: การไม่มีความสามัคคี
คำตรงข้าม: การสามัคคี
ตัวอย่างประโยค: การหย่าร้างเป็นการแตกแยกของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

จำแนกแยกแยะ v sort out
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แยกแยะ , แบ่งแยก
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้

แบ่งแยก v be divided
คำอธิบาย: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่ง
ตัวอย่างประโยค: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน

แตกแยก v split up
ความหมายเหมือนกับ: แตกสามัคคี
คำตรงข้าม: กลมเกลียว , สามัคคี , สามัคคีกลมเกลียว
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก

ทางแยก n crossroad
คำอธิบาย: ทางที่แยกออกจากทางเดิม
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทางตัด , ชุมทาง
ตัวอย่างประโยค: ชายชราเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยมา จนถึงทางแยกที่จะผ่านหน้าสนามเด็กเล่น

รอยแยก n chasm
หน่วยนับ: รอย
ตัวอย่างประโยค: เขาสอดส่ายสายตาหารอยแยกตามข้างฝา เพื่อจะได้แนบสายตาดูว่าชายชู้คือใครกันแน่

คัดแยก v sort out
คำอธิบาย: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: คัด , เลือกเฟ้น
ตัวอย่างประโยค: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน

ความแตกแยก n disharmony
ความหมายเหมือนกับ: ความแตกร้าว , ความระหองระแหง , ความบาดหมาง
คำตรงข้าม: ความสามัคคี , ความปรองดอง
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้เริ่มมีความแตกแยกทางความคิดขึ้นในองค์กรการศึกษา

สี่แยกไฟแดง n intersection
คำอธิบาย: เส้นทางจราจรที่เป็นสี่แยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่
หน่วยนับ: แยก, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนหารายได้พิเศษโดยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง

การแยก n division
ความหมายเหมือนกับ: การแบ่ง , การแตกออก

ยักแยก v embezzle
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อ , โกง , ยัก

เตาแยกปรมาณู n reactor
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องปฏิกรณ์

การแบ่งแยก n split
ความหมายเหมือนกับ: การแตกหัก , การแตกกัน , การขัดแย้งกัน , การบาดหมางกัน ,
คำตรงข้าม: การสามัคคี

การแยก n separation
ความหมายเหมือนกับ: การพราก , การจาก , การลาจาก

การแยกออก n demolition
ความหมายเหมือนกับ: การถอน

การแยก n panning
ความหมายเหมือนกับ: การกรอง

การแยกทาง n divorce
ความหมายเหมือนกับ: การยกเลิก , การเลิก , การแยกกัน , การหย่าร้าง , การร้าง

การแยกกัน n divorce
ความหมายเหมือนกับ: การยกเลิก , การเลิก , การแยกทาง , การหย่าร้าง , การร้างค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top