แพร่

ภาษาอังกฤษ


n Phrae
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดแพร่
ตัวอย่างประโยค: อากาศที่แพร่ก็หนาวเย็นไม่แพ้ที่อื่นๆ เท่าไหร่

คำที่มี "แพร่" ในคำ


แพร่ขยาย v spread
คำอธิบาย: กระจายออกไปทั่ว, กระจายออกไปในวงกว้าง, กระจายออกไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: แพร่กระจาย , แพร่ , ขยาย
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมของโทรศัพท์มือถือกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก

แพร่ระบาด v spread out
คำอธิบาย: กระจายออกไปได้โดยเร็ว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าปลูกพืชซ้ำๆ กันในที่เดิมตลอดทั้งปี จะทำให้โรคแมลงแพร่ระบาดได้ง่าย เนื่องจากมีการสะสมของโรคโดยไม่ขาดตอน

แพร่หลาย adv extensively
คำอธิบาย: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ตัวอย่างประโยค: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพร่หลาย v be widespread
คำอธิบาย: กระจายออกไปอย่างทั่วถึง
ความหมายเหมือนกับ: แพร่สะพัด , สะพัด , แพร่ขยาย
ตัวอย่างประโยค: สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย

แพร่สนั่น v spread
คำอธิบาย: กระจายออกไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
ความหมายเหมือนกับ: แพร่สะพัด
ตัวอย่างประโยค: ข่าวที่ดาราดังถ่ายหนังโป๊แพร่สนั่นไปทั่ววงการ

แพร่กระจาย v spread
คำอธิบาย: กระจายออกไปหรือแผ่ออกไปในที่ต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: แพร่ขยาย , แพร่ , แพร่ระบาด , แพร่ไป
ตัวอย่างประโยค: ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วตลาดจนนักค้าเงินต่างพากันวิตกกังวล

แพร่เชื้อ v spread
คำอธิบาย: กระจายหรือขยายเชื้อต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: กระจายเชื้อ , แพร่ระบาด
ตัวอย่างประโยค: ไวรัสร้ายจะแพร่เชื้อไปในอากาศอย่างรวดเร็ว

แพร่ข่าว v spread news
คำอธิบาย: กระจายข่าวออกไปให้รู้กัน
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยข่าว , กระจายข่าว
ตัวอย่างประโยค: เขาแพร่ข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้ง โดยให้ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นของตน ก่อกวนมิให้อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงเหตุผล

แพร่ n junction
คำอธิบาย: ทางแยกทางบก
ความหมายเหมือนกับ: ทางแยก
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาสังเกตง่ายเพราะอยู่ตรงทางแพร่งพอดี

แพร่งพราย v reveal
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย , บอกกล่าว
คำตรงข้าม: ปิด
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยแพร่งพรายความในใจให้ใครรับรู้

แพร่งพราย v leak
คำอธิบาย: บอกกล่าวกระจายไป
คำตรงข้าม: ปิด
ตัวอย่างประโยค: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งให้ปิดปากเงียบ ห้ามแพร่งพรายความลับของบริษัทให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด

แพร่พันธุ์ v breed
คำอธิบาย: ขยายพันธุ์ออกไป
ตัวอย่างประโยค: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว

แพร่สะพัด v spread
คำอธิบาย: กระจายไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: แพร่กระจาย
ตัวอย่างประโยค: ข่าวลือเรื่อง 5 แบงก์ล้มแพร่สะพัดมาจากต่างประเทศ

แพร่ไป v spread
ความหมายเหมือนกับ: แพร่ขยาย , แพร่ , แพร่ระบาด

แพร่ภาพ v project
ความหมายเหมือนกับ: แสดง

ทางแพร่ n cross-road
คำอธิบาย: ทางแยกสามทางเกิดขึ้นทางบก
หน่วยนับ: ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทางแยก , แยก
ตัวอย่างประโยค: คนจีนไม่นิยมปลูกบ้านหันหน้าไปตรงทางแพร่ง เพราะเชื่อว่าจะนำสิ่งไม่ดีเข้าบ้าน

สิ่งพิมพ์เผยแพร่ n publication
คำอธิบาย: สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะชน
ตัวอย่างประโยค: ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมให้กับชาวชนบท

การแพร่ภาพ n broadcast
ความหมายเหมือนกับ: การออกอากาศ
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนควรรับผิดชอบต่อการแพร่ภาพรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์

กะพร่องกะแพร่ adv insufficiently
คำอธิบาย: ไม่ครบถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: ขาดๆ วิ่นๆ , ลุ่มๆ ดอนๆ , กะบ่อนกะแบ่น
คำตรงข้าม: สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง

ผู้เผยแพร่ข่าวสาร n advertiser

เผยแพร่ v propagate

จังหวัดแพร่ n Phrae

เผยแพร่ v announce
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , ป่าวร้อง , แจ้งให้ทราบ , ประชาสัมพันธ์ , บอกกล่าว , พูด , แถลง

เผยแพร่ v publicize
ความหมายเหมือนกับ: แพร่ข่าว , กระจาย , ป่าวประกาศ , โฆษณา , ป่าวร้อง , แจ้ง

กระพร่องกระแพร่ adv brokenly
คำตรงข้าม: เสมอกัน

การแพร่ข่าว n publication
ความหมายเหมือนกับ: การแจ้งข่าว , การลงข่าว , การรายงานข่าว , การออกข่าว

การแพร่พันธุ์ n reproduction
ความหมายเหมือนกับ: การเพาะพันธุ์ , การผสมพันธุ์ , การขยายพันธุ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top