แผ่นป้ายโฆษณา

ภาษาอังกฤษ


n poster
ความหมายเหมือนกับ: ป้ายโฆษณา