แผนผัง

ภาษาอังกฤษ


n diagram
คำอธิบาย: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
หน่วยนับ: ผัง
คำที่เกี่ยวข้อง: plan , layout , scheme , plot
ตัวอย่างประโยค: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น