แผนงาน

ภาษาอังกฤษ


n framework
ความหมายเหมือนกับ: เค้าโครง , ขอบข่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: frame , structure , plan