แบ่งประเภท

ภาษาอังกฤษ


v separate
ความหมายเหมือนกับ: จำแนกประเภท , แบ่งชนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: divide into , put apart
v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยกประเภท , จำแนก , จัดประเภท , แยกชนิด , แบ่งพวก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , group , sort , categorize
คำตรงข้าม: รวมประเภท
v form into groups
ความหมายเหมือนกับ: จัดหมู่ , แบ่งกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: organize into groups