แบ่งกลุ่ม

ภาษาอังกฤษ


v divide
คำอธิบาย: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: divide into groups
คำตรงข้าม: รวมกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน