แบ่ง

ภาษาอังกฤษ


v share
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , แยก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide among
คำตรงข้าม: รวม
v distinguish
ความหมายเหมือนกับ: จำแนก , แบ่งแยก , แยกประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: differentiate
คำตรงข้าม: รวม , รวบรวม
v divide
ความหมายเหมือนกับ: แยกย่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be divided , separate , split
v be divided
ความหมายเหมือนกับ: แยก
คำที่เกี่ยวข้อง: split , separate , part , bisect
v separate
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , สอด , แทรก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , interpose , partition , intervene
v divide
คำที่เกี่ยวข้อง: separate , part , split , bisect
คำตรงข้าม: รวม
v divide
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งปัน
คำที่เกี่ยวข้อง: allocate , distribute , share
v distribute
ความหมายเหมือนกับ: แจก , ปัน
คำที่เกี่ยวข้อง: allocate , assign
v share
ความหมายเหมือนกับ: หาร
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , assign , distribute
v distribute
ความหมายเหมือนกับ: แจกจ่าย , กระจาย
คำที่เกี่ยวข้อง: disburse , divide
v dole out
ความหมายเหมือนกับ: แจก , ปัน
คำที่เกี่ยวข้อง: share , distribute , portion , allot , apportion
v divide
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่งแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: separate , split
คำตรงข้าม: รวม , ผนวก
v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่งแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: segregate , separate , divide
คำตรงข้าม: รวม , ผนวก

คำที่มี "แบ่ง" ในคำ


แบ่งเวลา v allocate
คำอธิบาย: จัดสรรเวลา
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง

แบ่งกลุ่ม v divide
คำอธิบาย: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
คำตรงข้าม: รวมกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน

แบ่งรับแบ่งสู้ adv hesitantly
คำอธิบาย: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

แบ่งปัน v portion out
คำอธิบาย: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ปัน , แบ่งสันปันส่วน , แบ่งส่วน
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว

แบ่งสรร v portion out
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งสันปันส่วน , แบ่งส่วน
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม

แบ่งแยก v be divided
คำอธิบาย: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่ง
ตัวอย่างประโยค: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน

แบ่งสันปันส่วน v apportion
คำอธิบาย: แบ่งให้ตามสัดตามส่วนที่ควรจะได้
ความหมายเหมือนกับ: จัดสันปันส่วน
ตัวอย่างประโยค: ทางการแบ่งสันปันส่วนที่ดินให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว เพื่อใช้ทำการเกษตร

แบ่งรับแบ่งสู้ v half resist and half yield
คำอธิบาย: รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค: เธอแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการลงสมัคร ส.ส. เพราะเรื่องความเป็นหญิงของเธอ

แบ่งภาค v reincarnate
คำอธิบาย: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ
ความหมายเหมือนกับ: แยกส่วน , แยกร่าง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าฉันแบ่งภาคไปช่วยเธอทั้งสองคนได้ก็คงจะดี

แบ่งเบา v ease
คำอธิบาย: แบ่งภาระหนักให้เบาลง
ความหมายเหมือนกับ: ช่วยเหลือ , แบ่งภาระ
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนมัธยมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยชะลอการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกไป

แบ่งตัว v split
คำอธิบาย: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เชื้อโรคชนิดนี้แบ่งตัวได้เป็นจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

แบ่งหน้าที่ v assign
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งภาระหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด

แบ่งเบาภาระ v lighten the load
คำอธิบาย: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

แบ่งเบาภาระ v lighten the load
คำอธิบาย: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

แบ่งเบาภาระ v lighten the load
คำอธิบาย: ช่วยทำให้ภาระหนักที่รับไว้เบาลง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลน่าจะหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวไร่ที่ต้องลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

แบ่งงาน v share the work
คำอธิบาย: แยกกันทำงาน
ตัวอย่างประโยค: งานในฝ่ายกิจการนักศึกษาแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ด้านกิจการนักศึกษาของคณะ

แบ่งรับแบ่งสู้ adv (reply) with many reservations
คำอธิบาย: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: ภาคเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งส ู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

แบ่งประเภท v separate
ความหมายเหมือนกับ: จำแนกประเภท , แบ่งชนิด

แบ่งชนิด v separate
ความหมายเหมือนกับ: จำแนกประเภท , แบ่งประเภท

แบ่งย่อย v separate
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่งแยก , แยกย่อย

แบ่งประเภท v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยกประเภท , จำแนก , จัดประเภท , แยกชนิด , แบ่งพวก
คำตรงข้าม: รวมประเภท

แบ่งพวก v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยกประเภท , แบ่งประเภท , จำแนก , จัดประเภท , แยกชนิด
คำตรงข้าม: รวมประเภท

แบ่งย่อย v subdivide
ความหมายเหมือนกับ: ซอย
คำตรงข้าม: รวม , รวบรวม

แบ่งประเภท v form into groups
ความหมายเหมือนกับ: จัดหมู่ , แบ่งกลุ่ม

แบ่งส่วน v portion out
ความหมายเหมือนกับ: ปัน , แบ่งสันปันส่วน

แบ่งส่วน v portion out
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งสันปันส่วน

แบ่งเฉลี่ย v ration

แบ่งมาบางส่วน v extract
ความหมายเหมือนกับ: ยกมาบางส่วน , ตัดมาบางส่วน , เลือกมาบางส่วน

แบ่งพรรคแบ่งพวก v discriminate
ความหมายเหมือนกับ: ถือพวก , ถือพวกถือเหล่า , ถือพรรคถือพวก , ถือพวกถือพ้อง , แยกพวก , ถือเราถือเขา

แบ่งภาระ v ease
ความหมายเหมือนกับ: ช่วยเหลือ

แบ่งเงิน v allocate

แบ่งเงิน v allot
ความหมายเหมือนกับ: ปันเงิน

แบ่งออก v distribute
ความหมายเหมือนกับ: จ่าย , แยกออก , ปันออก , ให้ , มอบ

แบ่งภาระหน้าที่ v assign

แบ่งผิว v have racial discrimination
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูกผิว

สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล n The Government Lottery Office

กั้นแบ่ง v share
คำอธิบาย: แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนของใครของมัน
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , แบ่ง , แยก
คำตรงข้าม: รวม
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขากับบ้านหลังดังกล่าวมีเพียงรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งเท่านั้นเอง

ส่วนแบ่งการตลาด n market share
คำอธิบาย: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนแบ่งตลาด
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%

สลากกินแบ่งรัฐบาล n lottery
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ลอตเตอรี่ , หวยรัฐบาล

ส่วนแบ่ง n share

สลากกินแบ่งรัฐบาล n lottery
คำอธิบาย: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: สลากกินแบ่ง , ลอตเตอรี่ , หวยรัฐบาล
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้

ส่วนแบ่งตลาด n market share
คำอธิบาย: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนแบ่งการตลาด
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น

สลากกินแบ่ง n lottery
คำอธิบาย: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ล็อตเตอรี่
ตัวอย่างประโยค: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล n Government Lottery Office

จัดแบ่ง v divide
ความหมายเหมือนกับ: แบ่ง , แยก , แบ่งแยก
คำตรงข้าม: รวม , ผนวก
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาในศตวรรษที่ 21นั้นสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการรู้คิดและด้านของอารมณ์

การแบ่ง n division
ความหมายเหมือนกับ: การแยก , การแตกออก

การแบ่ง n distribution
ความหมายเหมือนกับ: การแจก , การปัน

การแบ่ง n categorization
ความหมายเหมือนกับ: การจัดพวก , การจำแนก , การจัดประเภท

การแบ่ง n division
ความหมายเหมือนกับ: การจัดพวก , การจำแนก , การจัดประเภท

การแบ่งแยก n split
ความหมายเหมือนกับ: การแตกหัก , การแตกกัน , การขัดแย้งกัน , การบาดหมางกัน ,
คำตรงข้าม: การสามัคคี

เส้นแบ่งครึ่งวงกลม n diameter
ความหมายเหมือนกับ: เส้นผ่านศูนย์กลางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top