แบบแผน

ภาษาอังกฤษ


n custom
คำอธิบาย: ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะท้อนแบบแผนทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อต่างๆ อีกด้วย