แบบอย่าง

ภาษาอังกฤษ


n model
คำอธิบาย: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
ความหมายเหมือนกับ: แม่แบบ , ต้นแบบ , ตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: pattern , example , archetype , ideal , paradigm , standard , prototype , paragon
ตัวอย่างประโยค: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน