แนะแนว

ภาษาอังกฤษ


v guide
ความหมายเหมือนกับ: ชี้แนะ , แนะนำ , เสนอแนะ , ชี้ทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: direct , show , instruct , indicate , give directions
v suggest
ความหมายเหมือนกับ: นำทาง , ชี้นำ , แนะนำ , แนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: instruct , give directions , advise , direct , counsel

คำที่มี "แนะแนว" ในคำ


การแนะแนว n guidance
คำอธิบาย: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
ความหมายเหมือนกับ: การแนะนำ , การแนะแนวทาง , การให้คำปรึกษา
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

การแนะแนวทาง n guidance
ความหมายเหมือนกับ: การแนะนำ , การให้คำปรึกษา

การแนะแนวทาง n direction
ความหมายเหมือนกับ: การนำทางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top