แนวทาง

ภาษาอังกฤษ


n way
ความหมายเหมือนกับ: ครรลอง , หนทาง , วิถีทาง , ทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: path , course , method , trail , mean , channel , model
ตัวอย่างประโยค: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย