แท้

ภาษาอังกฤษ


adj pure
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรเจือปน
ความหมายเหมือนกับ: ล้วนๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: unadultered , unmixed , authentic , genuine , real , natural , unalloyed
ตัวอย่างประโยค: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้
adv really
คำอธิบาย: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: actually , in fact , truly , surely , genuinely , certainly
ตัวอย่างประโยค: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้
adj real
ความหมายเหมือนกับ: จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: authentic , genuine , actual , true , valid , unfeigned
คำตรงข้าม: ปลอม , เทียม
ตัวอย่างประโยค: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
adj true
คำอธิบาย: ที่เป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: นัก , ยิ่ง , จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: real , genuine , actual , unfeigned , authentic
ตัวอย่างประโยค: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้
adv really
คำอธิบาย: อย่างเป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: นัก , ยิ่ง , จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: actually , truly , indeed , in fact , certainly , genuinely
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน
adj pure
คำอธิบาย: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: sheer , unadulterated , unmixed , authentic , genuine , unalloyed , natural
ตัวอย่างประโยค: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้

คำที่มี "แท้" ในคำ


แท้ v miscarry
คำอธิบาย: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ตายในท้อง , ตายในครรภ์
ตัวอย่างประโยค: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์

แท้ที่จริง adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง , ตามที่จริง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง

แท้จริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง , ตามที่เป็นจริง
ตัวอย่างประโยค: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้ จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น

แท้จริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: แท้ๆ , จริงๆ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

แท้งค์ n tank
ความหมายเหมือนกับ: รถถัง

แท้งลูก v miscarry

แท้ adv truly
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ

พันธุ์แท้ adj pure breed
ตัวอย่างประโยค: เจ้าสุนัขคู่นั้นเป็นสุนัขพันธุ์แท้จากอเมริกา

อย่างถ่องแท้ adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างครบถ้วน , อย่างแท้จริง
คำตรงข้าม: อย่างคร่าวๆ
ตัวอย่างประโยค: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้

อย่างแท้จริง adv actually
ตัวอย่างประโยค: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

เที่ยงแท้ adv surely
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้ , แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้

เนื้อแท้ n essence
คำอธิบาย: ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง
ตัวอย่างประโยค: ถึงจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้แล้วประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพในการเลือกรัฐบาล

มิตรแท้ n true friend
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนแท้ , เพื่อนยาก
ตัวอย่างประโยค: มิตรแท้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

เพื่อนแท้ n true friend
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: มิตรแท้ , เพื่อนยาก
คำตรงข้าม: เพื่อนกิน
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนแท้นั้นหายาก เราควรรักษาไว้ให้ดี

ฟันแท้ n tooth
คำอธิบาย: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
หน่วยนับ: ซี่, แถว, ชุด
ความหมายเหมือนกับ: ฟันถาวร
ตัวอย่างประโยค: ถ้าปล่อยให้ฟันแท้ผุก็ลำบากหน่อย อาจต้องใส่ฟันปลอม

เป็นแน่แท้ adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริง , แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้

โดยแท้ adv really
ความหมายเหมือนกับ: โดยแท้จริง , จริงๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้

โดยแท้จริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , โดยแท้
ตัวอย่างประโยค: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง

ถ่องแท้ adv truly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , ชัดเจน , แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: ความจริงแล้วเราจะไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถ่องแท้

ท้อแท้ v tired
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเปลี้ย , เพลียใจ , ท้อถอย , หมดกำลังใจ , หมดหวัง , สิ้นหวัง
ตัวอย่างประโยค: ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน

ทำแท้ v abort
คำอธิบาย: ทำให้ทารกออกจากครรภ์ก่อนกำหนด โดยมีเจตนาเพื่อทำลายทารกนั้น
ความหมายเหมือนกับ: รีดลูก
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันผู้หญิงทำแท้งกันมากขึ้น

ที่แท้ conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริง
ตัวอย่างประโยค: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย

กระท้อมกระแท้ adj small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ น้อยๆ , ไม่ใหญ่โต
ตัวอย่างประโยค: จำนวนแค่กระท้อมกระแท้มจะพอหรือ

ความท้อแท้ n disheartenment
ความหมายเหมือนกับ: ความท้อถอย , ความสิ้นหวัง , ความท้อใจ
ตัวอย่างประโยค: ความท้อแท้ทำให้เขาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป

ธาตุแท้ n element
หน่วยนับ: ก้อน
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุบริสุทธิ์

ธาตุแท้ n nature
คำอธิบาย: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อแท้ , สันดานเดิม , สันดาน
ตัวอย่างประโยค: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา

ของแท้ n genuine thing
ความหมายเหมือนกับ: ของจริง
คำตรงข้าม: ของปลอม , ของเทียม
ตัวอย่างประโยค: เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา

ความแท้จริง n reality
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง , ความเป็นจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ

รักแท้ n real love
คำอธิบาย: ความรักที่จริงใจ
ความหมายเหมือนกับ: รักจริง
คำตรงข้าม: รักลวง
ตัวอย่างประโยค: คนที่ไม่สมหวังในความรักเชื่อว่ารักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์

รักแท้ n real love
คำอธิบาย: ความรักที่จริงใจ
ตัวอย่างประโยค: รักแท้นั้นไม่ได้เจอกันง่ายดาย เฉกเช่นเพื่อนแท้ก็หาไม่ได้ทั่วไป

สุดแท้แต่ v be up to
ความหมายเหมือนกับ: แล้วแต่ , ตามใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ เพราะผมไม่มีอำนาจไปสั่งเขาแล้ว

แน่แท้ adv surely
ความหมายเหมือนกับ: แน่นอน

แน่แท้ adv undoubtedly
ความหมายเหมือนกับ: เป็นจริง

ทองคำแท้ n pure gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองแท้ , ทองเนื้อแท้

ทองแท้ n pure gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองคำแท้ , ทองเนื้อแท้

ทองเนื้อแท้ n pure gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองคำแท้ , ทองแท้

ความจริงแท้ n truth
ความหมายเหมือนกับ: สัตย์

ท้อแท้ใจ v despond

ทองแท้ n pure gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองเนื้อแท้ , ทองธรรมชาติ , ทองเนื้อเก้า , ทองชมพูนุท , นพคุณเก้าน้ำ

ทองเนื้อแท้ n pure gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองแท้ , ทองธรรมชาติ , ทองเนื้อเก้า , ทองชมพูนุท , นพคุณเก้าน้ำ

ทองเนื้อแท้ n pure gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองคำบริสุทธิ์ , ทองธรรมชาติ

ทองแท้ n natural gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองเนื้อแท้ , ทองนพคุณ , ทองเนื้อเก้า , ทองชมพูนุท , นพคุณเก้าน้ำ

ทองเนื้อแท้ n natural gold
ความหมายเหมือนกับ: ทองแท้ , ทองนพคุณ , ทองเนื้อเก้า , ทองชมพูนุท , นพคุณเก้าน้ำ

แก่นแท้ n nature
ความหมายเหมือนกับ: สันดาน

ไม่แท้ adj impure
ความหมายเหมือนกับ: ไม่บริสุทธิ์

สระแท้ n single vowel

อย่างแน่แท้ adv certainly

แน่แท้ adv really
ความหมายเหมือนกับ: แน่นอน , แท้จริง , จริงๆ
คำตรงข้าม: เท็จ , โกหก , หลอกลวง

แน่แท้ adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , แท้จริง
คำตรงข้าม: ล้อเล่น , เล่นๆ

แน่แท้ v be serious
คำตรงข้าม: เล่นๆ

อย่างแน่แท้ adv certainlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top