แท่น

ภาษาอังกฤษ


n altar
ความหมายเหมือนกับ: เวที , ที่รอง , ฐาน , ไพที
คำที่เกี่ยวข้อง: platform , stage
n round board
คำที่เกี่ยวข้อง: potter´s wheel , platform
n keyboard
ความหมายเหมือนกับ: แป้นอักษร , แท่นพิมพ์
n round board
คำที่เกี่ยวข้อง: potter´s wheel
n movable throne
ความหมายเหมือนกับ: บัลลังก์ , อาสน์ , มณฑป , ที่ประทับ , ที่นั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: throne with four posts , movable pavilion with pointed roof
n platform
ความหมายเหมือนกับ: เวที
คำที่เกี่ยวข้อง: dais , rostrum