แทะ

ภาษาอังกฤษ


v nibble
คำอธิบาย: เอาหน้าฟันกัดให้หลุดออกมาทีละน้อยๆ, เล็มกินทีละน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: แทะเล็ม , เล็ม
คำที่เกี่ยวข้อง: gnaw , bite , nip , peck , munch
ตัวอย่างประโยค: ปลาสลิดหินมีฟันซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันกระต่ายเพื่อใช้แทะเล็มสาหร่ายตามหินปะการังกินเป็นอาหาร