แถว

ภาษาอังกฤษ


n column
คำอธิบาย: คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแถว
ความหมายเหมือนกับ: แนว
คำที่เกี่ยวข้อง: row , line , string , file
ตัวอย่างประโยค: กองกำลังทหารเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
clas column
คำอธิบาย: ลักษณนามของสิ่งที่เป็นแถว
คำที่เกี่ยวข้อง: row , line , file , rank
ตัวอย่างประโยค: ฝาผนังของอุโบสถเจาะเป็นช่องกุดเล็กๆ 7 แถวเรียงกันทั้งสามด้านเพื่อบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก
n vicinity
ความหมายเหมือนกับ: แถบ , ละแวก , บริเวณ
คำที่เกี่ยวข้อง: neighborhood , area , district , environs , locality
ตัวอย่างประโยค: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น

คำที่มี "แถว" ในคำ


แถวหน้ากระดาน n line of troops
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ

แถว n area
คำอธิบาย: ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: แถว , แถบ
ตัวอย่างประโยค: แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้

แถวหน้า adj first- class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นหนึ่ง , แนวหน้า , ยอดเยี่ยม , ดีเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นแนวหน้า
คำตรงข้าม: ชั้นต่ำ , ชั้นเลว

แถวเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , ระดับเดียวกัน ,

แถวหลัง n backside
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ตอนหลัง , ข้างท้าย
คำตรงข้าม: ด้านหน้า

แถวหน้า n front
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหน้า
คำตรงข้าม: ด้านหลัง

ขนมปังแถว n long loaf

จัดแถว v fall into line
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแถว
คำตรงข้าม: สลายแถว
ตัวอย่างประโยค: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน

รถสองแถว n minibus
คำอธิบาย: รถโดยสารที่มีที่นั่งคล้ายม้ายาวตั้งตามยาวชิดข้างรถ เว้นที่ว่างตรงกลาง
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: สองแถว
ตัวอย่างประโยค: รถสองแถวพากันติดสติ๊กเกอร์พิเศษของพรรคที่นายทุนลงสมัคร

เรียงแถว v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว , เข้าคิว , ต่อคิว
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ทั้ง 8 คนเรียงแถวกันขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ

เรียงแถว adv (stand) in a line
ตัวอย่างประโยค: ครูสั่งให้นักเรียนที่ทำผิดยืนเรียงแถว กอดอกหันหน้าเข้ากระดานดำ เพื่อรอการลงโทษ

ห้องแถว n row house
คำอธิบาย: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่
หน่วยนับ: ห้อง, แถว
ความหมายเหมือนกับ: เรือนแถว , ตึกแถว
ตัวอย่างประโยค: ห้องพักคนงานเป็นห้องแถวอยู่ด้านหลังของบ้านนายจ้าง

ท้ายแถว n last in a row
คำอธิบาย: ส่วนที่อยู่สุดด้านหนึ่ง, ตรงข้ามกับ ด้านหัวหรือด้านหาง
ความหมายเหมือนกับ: ปลายแถว
คำตรงข้าม: หน้าแถว
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างร่างกายของเขาทั้งสองเล็กและเตี้ยจึงต้องอยู่ท้ายแถวเป็นประจำเวลาฝึกทหารตอนเช้า

เข้าแถว v stand in row
คำอธิบาย: ยืนเรียงกันเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ
คำตรงข้าม: แตกแถว
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 8.00 น. ทุกวัน

ปลายแถว n the last in a row
คำอธิบาย: ส่วนที่อยู่ตอนท้ายของแถว
ความหมายเหมือนกับ: หางแถว
คำตรงข้าม: หัวแถว
ตัวอย่างประโยค: ผู้บังคับกองทหารบกรถยนต์นำผู้เชิญธงเดินผ่านแถวทหารตั้งแต่ปลายแถวสู่หัวแถว

ปลายแถว n underling
คำอธิบาย: คนที่ไม่มีความสำคัญ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ลูกน้อง , ลิ่วล้อ
ตัวอย่างประโยค: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว

เป็นแถว adv in rows
คำอธิบาย: อย่างมีลักษณะที่เรียงกันเป็นเส้นเป็นแนว
ความหมายเหมือนกับ: เป็นแนว
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามองออกไปนอกหน้าต่าง จะเห็นต้นมะพร้าวเรียงกันเป็นแถวดูสวยงาม

เดินแถว v march
ความหมายเหมือนกับ: เดินขบวน , เดินพาเหรด , แห่
ตัวอย่างประโยค: ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตึกแถว n commercial buildings
คำอธิบาย: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
หน่วยนับ: ห้อง, คูหา
ความหมายเหมือนกับ: ห้องแถว
ตัวอย่างประโยค: บ้านสวยสง่างามของเจือทองโดนบังด้วยตึกแถว

ถ่องแถว n row
คำอธิบาย: แนวอันแลชัดและเป็นระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: แนว , แถว
คำตรงข้าม: สะเปะสะปะ
ตัวอย่างประโยค: เขาปลูกต้นไม้ให้เป็นถ่องแถวตามแนวกำแพง

ทิวแถว n row
ความหมายเหมือนกับ: แถว , แนว
ตัวอย่างประโยค: ฝูงเป็ดกำลังกลับคอก เดินกันมาเป็นทิวแถว

กินแถว pron all
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งหมด , ทั้งแถว
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนถูกลงโทษกินแถว

กินแถว v take off opponent´s whole row of chesses
คำอธิบาย: เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้

ตั้งแถว v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว
ตัวอย่างประโยค: พอได้เวลานักเรียนแต่ละห้องจะมาตั้งแถวหน้าห้องโดยไม่ต้องให้ครูบอก

เป็นแถวเป็นแนว adv in a row
ตัวอย่างประโยค: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว

หางแถว n end of a row/line
คำอธิบาย: ตำแหน่งท้ายๆ ของแถว
ความหมายเหมือนกับ: ท้ายแถว
คำตรงข้าม: หัวแถว
ตัวอย่างประโยค: เธอตัวเล็กต้องอยู่หางแถวตลอดเลย

หางแถว adj unimportant
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่มีความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: ปลายแถว
คำตรงข้าม: หัวแถว
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการหางแถวอย่างเขาไม่มีความสำคัญอะไร

หัวแถว n front/head of the line
ความหมายเหมือนกับ: แนวหน้า
คำตรงข้าม: หางแถว , ปลายแถว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักการเมืองที่อยู่หัวแถว

เป็นแถวเป็นแนว adv in a row
ตัวอย่างประโยค: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว

แตกแถว v not conform to
คำอธิบาย: ไม่ประพฤติตัวตามระเบียบกฎเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกของสังคมที่อยู่ในสังคมที่ถูกควบคุมมากไม่กล้าที่จะแตกแถวแสดงความคิดที่แตกต่างออกไป

สองแถว n minibus

เรือนแถว n row house
ความหมายเหมือนกับ: ตึกแถว

เชื้อแถว n lineage
ความหมายเหมือนกับ: เชื้อสาย

แปรแถว v deploy
ความหมายเหมือนกับ: จัดแถว , กระจายแถว

กระจายแถว v deploy
ความหมายเหมือนกับ: แปรแถว , จัดแถว

ทับแพ เรือนแถว n cottage
ความหมายเหมือนกับ: กระท่อม , กระต๊อบ , เรือนแพ , เพิง

ทั้งแถว pron all
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งหมดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top