แถลง

ภาษาอังกฤษ


v state
คำอธิบาย: กล่าวอธิบายหรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ
คำที่เกี่ยวข้อง: declare , announce , express , expound
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำอิรักได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่ไม่สงบดังกล่าวแล้ว