แต่งตัว

ภาษาอังกฤษ


v dress
คำอธิบาย: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: แต่งพระองค์ , ทรงเครื่อง , แต่งองค์ , แต่งองค์ทรงเครื่อง , แต่งกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: get dressed , be dressed , wear , put on clothes
ตัวอย่างประโยค: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก

คำที่มี "แต่งตัว" ในคำ


เครื่องแต่งตัว n clothes
หน่วยนับ: ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เสื้อผ้า , อาภรณ์ , เครื่องแต่งกาย , เครื่องแต่งตัว , เครื่องนุ่งห่ม
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด

แต่งเนื้อแต่งตัว v dress
คำอธิบาย: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: แต่งพระองค์ , ทรงเครื่อง , แต่งองค์ , แต่งองค์ทรงเครื่อง , แต่งกาย , แต่งตัว
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาอาบน้ำเสร็จแล้วจึงแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ที่ชั้นบนของบ้าน

การแต่งเนื้อแต่งตัว n dressing
คำอธิบาย: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: การแต่งตัว , การแต่งกาย , การตบแต่ง
ตัวอย่างประโยค: การแต่งเนื้อแต่งตัวในการไปเดินป่าต้องรัดกุม กระฉับกระเฉง

ห้องแต่งตัว n dressing room
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: ห้องแต่งตัวของบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าห้องอื่นๆ

ห้องแต่งตัว n dressing room
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: ห้องแต่งตัวของบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าห้องอื่นๆ

การแต่งตัว n dressing
ความหมายเหมือนกับ: การแต่งกาย , การตบแต่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top