แตกร้าว

ภาษาอังกฤษ


v split up
คำอธิบาย: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: บาดหมาง , ผิดใจ , ร้าวฉาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be cracked , become divided , be disunited , break up
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสถานการณ์ระส่ำระสาย ความคิดผู้คนก็แตกร้าวตามไปด้วย
v split up
คำที่เกี่ยวข้อง: break up , separate
ตัวอย่างประโยค: เราจะไม่ใช้วิธีระเบิดเพราะจะทำให้หินแตกร้าว นำมาแกะสลักไม่ได้