แจ้งข่าว

ภาษาอังกฤษ


v send
ความหมายเหมือนกับ: ส่งข่าวสาร , ส่งข่าวคราว
คำที่เกี่ยวข้อง: transmit

คำที่มี "แจ้งข่าว" ในคำ


การแจ้งข่าว n publication
ความหมายเหมือนกับ: การแพร่ข่าว , การลงข่าว , การรายงานข่าว , การออกข่าวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top