แจ้งข่าว

ภาษาอังกฤษ


v send
ความหมายเหมือนกับ: ส่งข่าวสาร , ส่งข่าวคราว
คำที่เกี่ยวข้อง: transmit