แจกจ่าย

ภาษาอังกฤษ


v distribute
คำอธิบาย: แบ่งปันให้ไปทั่วๆ
ความหมายเหมือนกับ: แจก , แบ่งสรร , จ่าย , แบ่งแยก , จัดแบ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: give out , hand out , dole out , allot , apportion
ตัวอย่างประโยค: กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี