แง่

ภาษาอังกฤษ


n trick
หน่วยนับ: แง่
ความหมายเหมือนกับ: เหลี่ยม , ชั้นเชิง , นัย , อุบาย , เล่ห์เหลี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: game , cheat
ตัวอย่างประโยค: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก
n angle
หน่วยนับ: แง่
ความหมายเหมือนกับ: แง่มุม , มุมมอง , ประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: viewpoint , standpoint , point of view
ตัวอย่างประโยค: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่
n edge
คำอธิบาย: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
ความหมายเหมือนกับ: ขอบ , สัน
คำที่เกี่ยวข้อง: corner , border
ตัวอย่างประโยค: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก

คำที่มี "แง่" ในคำ


แง่บวก adj positive
คำอธิบาย: ในด้านดี
ความหมายเหมือนกับ: แง่ดี
คำตรงข้าม: แง่ลบ
ตัวอย่างประโยค: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ

แง่ clas rhizome
คำอธิบาย: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น
หน่วยนับ: แง่ง
ความหมายเหมือนกับ: ราก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ

แง่งอน n artifice
คำอธิบาย: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง , มารยา , เกี่ยงงอน , ข้อแม้
ตัวอย่างประโยค: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน

แง่ v gnaw
คำอธิบาย: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
ความหมายเหมือนกับ: กัด
ตัวอย่างประโยค: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ

แง่มุม n part
ความหมายเหมือนกับ: มุมมอง , ส่วน , ประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ

แง่ n root
คำอธิบาย: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: ขิงหยวกจะมีแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยนหรือมีแต่น้อยมาก

แง่ดี n optimism
คำอธิบาย: นัยว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: แง่บวก
คำตรงข้าม: แง่ร้าย
ตัวอย่างประโยค: แม่ก็ต้องเอาแต่แง่ดีของลูกมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่แล้ว

แง่ร้าย n pessimism
คำอธิบาย: นัยว่าเป็นเรื่องไม่ดี
คำตรงข้าม: แง่ดี
ตัวอย่างประโยค: เธอคำนึงถึงแต่แง่ร้ายของเขา เลยเอาแต่ระแวงเขาตลอด

แง่ทฤษฎี adj theoretical
คำตรงข้าม: เชิงปฏิบัติ

แง่คิด n view point
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคิดเห็น , แง่มุม , ความคิดเห็น , ทัศนคติ , ทรรศนะ

แง่คิด n another point of view
ความหมายเหมือนกับ: ทัศนะ , ความคิดเห็น

แง่ลบ adj negative
คำตรงข้าม: เชิงบวก

แง่งขิง n nine tops pagoda
ความหมายเหมือนกับ: ฝักเพกา , ลำภุขัน , สลัดได , นภศูล

ทุกแง่ทุกมุม n every aspect
ตัวอย่างประโยค: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว

ในอีกแง่หนึ่ง conj on the other hand
ความหมายเหมือนกับ: ในอีกทางหนึ่ง , อีกประการหนึ่ง

เล่นแง่ v hold off
คำอธิบาย: ไม่ยอมทำตามที่งอนง้อหรือขอร้อง เพราะถือว่าตัวดี
ความหมายเหมือนกับ: เล่นตัว
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนี้เล่นแง่นัก ปฏิเสธคนที่มาสู่ขอหลายคนแล้ว

สองแง่สองง่าม adj double-meaning
ตัวอย่างประโยค: คนดูพอใจในคำพูดสองแง่สองง่ามของตัวตลก

เข้าแง่ v be reasonable
คำอธิบาย: ถูกที่เหมาะ, ถูกที่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: ตรง , ตรงจุด
ตัวอย่างประโยค: เรื่องที่เขาเล่ามาฟังดูเข้าแง่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นดีทีเดียว

ง่องแง่ adv lamely
คำอธิบาย: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
ความหมายเหมือนกับ: กระง่องกระแง่ง , กระย่องกระแย่ง
คำตรงข้าม: กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง

ง่องแง่ v quibble
คำอธิบาย: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะ , ขัดแย้ง , ถกเถียง , โต้แย้ง , ไม่ลงรอย
คำตรงข้าม: ปรองดอง , เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน

ง่อนแง่ v be unstable
ความหมายเหมือนกับ: คลอนแคลน , กระท่อนกระแท่น , ไม่มั่นคง , สั่นคลอน
คำตรงข้าม: มั่นคง , แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดทหารจะเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลจะต้องง่อนแง่นอย่างแน่นอน

ง่อนแง่ v be rickety
ความหมายเหมือนกับ: คลอนแคลน , สั่นคลอน
คำตรงข้าม: มั่นคง , แน่น , แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: ระวังสะพานไม้ข้างหน้าให้ดีเพราะมันง่อนแง่นเก่ามากเต็มทีแล้ว

ในแง่ที่ adv in case of
ความหมายเหมือนกับ: ในแง่
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน

กระง่องกระแง่ adv falteringly
คำอธิบาย: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
ความหมายเหมือนกับ: กระย่องกระแย่ง , ง่องแง่ง
ตัวอย่างประโยค: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง

กระง่อนกระแง่ adv infirmly
คำอธิบาย: ง่อนๆ แง่นๆ, คลอนแคลน, ไม่แน่น
ความหมายเหมือนกับ: คลอนแคลน , งอนแง่น
คำตรงข้าม: แน่น , มั่นคง
ตัวอย่างประโยค: ราวตากผ้าหลังบ้านเอียงกระง่อนกระแง่น

น้อยแง่ adj trickless
คำอธิบาย: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกน้อยแง่ที่ไม่สามารถตามเขาทัน

ในแง่ adv in the sense of
ความหมายเหมือนกับ: ในทาง , ในด้าน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่คิดจะทำงานนี้ จะต้องดูให้ดีในแง่ความต้องการด้านคุณภาพ

เจ้าแง่แสนงอน adj peevish
ความหมายเหมือนกับ: แสนงอน , กระเง้ากระงอด

เจ้าแง่แสนงอน v be peevish
ความหมายเหมือนกับ: แสนงอน , กระเง้ากระงอด

ตั้งแง่ v be unwilling
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยง , เล่นแง่

อีกแง่หนึ่ง conj in other words

สามแง่ n trident

สูงง่อนแง่ v lamely tall
ความหมายเหมือนกับ: ระโหง , สูงโดดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top