แง่

ภาษาอังกฤษ


n trick
หน่วยนับ: แง่
ความหมายเหมือนกับ: เหลี่ยม , ชั้นเชิง , นัย , อุบาย , เล่ห์เหลี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: game , cheat
ตัวอย่างประโยค: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก
n angle
หน่วยนับ: แง่
ความหมายเหมือนกับ: แง่มุม , มุมมอง , ประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: viewpoint , standpoint , point of view
ตัวอย่างประโยค: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่
n edge
คำอธิบาย: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
ความหมายเหมือนกับ: ขอบ , สัน
คำที่เกี่ยวข้อง: corner , border
ตัวอย่างประโยค: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก