แคบ

ภาษาอังกฤษ


v be narrow
คำอธิบาย: มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be not wide , be small in width
คำตรงข้าม: กว้าง
ตัวอย่างประโยค: ถนนในซอยจะแคบกว่าถนนสายหลักเพราะพื้นที่น้อย

คำที่มี "แคบ" ในคำ


ทางแคบ n narrow path
ตัวอย่างประโยค: ทางเดินเข้าบ้านเป็นทางแคบๆ มีหญ้าสูงๆ พุ่มไม้เตี้ยๆ ขึ้นอยู่ข้างทาง

คับแคบ adj narrow-minded
คำอธิบาย: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ

คับแคบ adj narrow
คำอธิบาย: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , เล็ก , จำกัด
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ

คับแคบ v narrow
คำอธิบาย: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , เล็ก , จำกัด
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ

ตีบแคบ v narrow
คำตรงข้าม: ตีนกว้าง
ตัวอย่างประโยค: ถึงอย่างไรถนนก็จะขนานกันไปเป็นเส้นตรง ไม่ตีบแคบเข้าหากัน

ใจแคบ v be narrow-minded
คำอธิบาย: ไม่เปิดใจกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: ใจคอคับแคบ
คำตรงข้าม: ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราคิดแบบเก่าๆ หรือใจแคบ มองคนอื่นเป็นศัตรูหมด เราก็จะไม่มีความสุข

ใจแคบ v be selfish
คำอธิบาย: ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆ
ความหมายเหมือนกับ: เห็นแก่ตัว
คำตรงข้าม: ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาใจแคบแม้แต่กระทั่งพี่น้องของเขาเอง

ใจแคบ adj narrow-minded
คำตรงข้าม: ใจแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ

ความคับแคบ n narrowness
ความหมายเหมือนกับ: ความจำกัด , ความแคบ
ตัวอย่างประโยค: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น

ความคับแคบ n selfishness
ความหมายเหมือนกับ: ความใจแคบ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

ช่องแคบ n straits

ใจคอคับแคบ v be narrow-minded
คำตรงข้าม: ใจกว้าง

ความแคบ n narrowness
ความหมายเหมือนกับ: ความจำกัด

ความใจแคบ n selfishnessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top