แคบ

ภาษาอังกฤษ


v be narrow
คำอธิบาย: มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be not wide , be small in width
คำตรงข้าม: กว้าง
ตัวอย่างประโยค: ถนนในซอยจะแคบกว่าถนนสายหลักเพราะพื้นที่น้อย